• نظام حقوقی چین

    نظام حقوقی چین

  • نظام سیاسی چین

    نظام سیاسی چین

  • نظام اداری چین

    نظام اداری چین

نظام سیاسی چین

نظام سیاسی چین

 

دولت

ساختار دولت چین شامل کنگره ملی خلق چین،ریاست جمهوری،شورای دولتی،کمیسیون نظامی مرکزی،دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق است.

رهبری مرکزی دولت چین برعهده نخست وزیر،معاون نخست وزیر،اعضا شورای دولتی،دبیرکل و وزراست.

وزرا و مدیران ارشد دولت چین از این قرارند:وزیر امروز خارجه،وزیر دفاع ملی،وزیر کمیسیون توسعه ملی و اطلاعات،وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم،تحقیقات و فناوری،وزیر صنعت و فناوری اطلاعات،وزیر دفاع ملی،وزیر امنیت دولتی،وزیرنظارت،وزیرکشور،وزیر دادگستری،وزیر امور مالی، وزیر منابع انسانی و تامین اجتماعی،وزیر منابع طبیعی،وزیر محیط زیست،

وزیر مسکن و شهرسازی،وزیر حمل و نقل،وزیر راه آهن،وزیر منابع آب،وزیر کشاورزی،وزیر بازرگانی،وزیرفرهنگ،وزیر کمیسیون جمعیت و تنظیم خانواده، فرماندار بانک خلق چین و حسابرس کلی دفتر بازرسی ملی.

نظام سیاسی چین ،شورای امور دولتی(یا شورای وزیران)را به عنوان «حکومت مرکزی خلق،نهاد اجرایی مرجع عالی قدرت دولت،و مرجع عالی اداری»تعریف میکند.این شورا مرکب است از:نخست وزیر،معاونان نخست وزیر،مشاوران دولتی،وزرای مسئول وزارت خانه ها رؤسای کمیسیون ها و یک دییر کل.

 

حزب کمونیست چین

حزب کمونیست چین در اول ژوییه ۱۹۲۱ تاسیس گردید و اکنون بیش اژ ۸۲ میلیون نفر عضو دارد این حزب دارای سازمان و تشکیلات ویژاه‌ای است که شامل بخش های زیر است:کمیته مرکزی(۳۷۱نفر) دفتر سیاسی کمیته مرکزی(۲۵نفر)،کمیته دایم دفتر سیاسی(۹نفر)،دبیرخانه دفتر سیاسی،کمیسیون مرکزی نظامی و کمیسیون مرکزی نظارت و بازرسی(یا کمیسیون انظباتی).کمیته دایم دفتر سیاسی بالاترین ارگان تصمیم گیری در کشور و مرکب از نه عضو است.

حزب کمونیست چین هر پنج سال یک بار کنگره سراسری برگذار میکند و رهبران جدید دراین کنگره انتخاب میشوند. این حزب به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری درنظام سیاسی چین تا کنون ۱۷ کنگره سراسری تشکیل داده است. براساس تصمیم کمیته مرکزی، هیجدهمین کنگره سراسری قرار است در پاییز امسال(۲۰۱۲) تشکیل شود و برای انتخاب رهبران نسل پنجم ین کشور اقدام کند.

نظام سیاسی چین
نظام سیاسی چین

 

ریاست جمهوری

مقام ریاست جمهوری از نظر سلسله مراتب، پس از دبیر کل حزب قرار دارد و وظایف وی عبارتند از: ابلاغ مصوبات کنگره به دستگاه اجرایی، معرفی نخست وزیر و معاونان و ی به کنگره، اعطای نشان های دولتی،اعلان جنگ، حکومت نظامی و بسیج عمومی و دریافت استوارنامه سفرای خارجی، عزل و نصب سفرای چین در خارج و تایید قرار داد های منعقده با دول‌خارجی، درسال ۲۰۰۸ کنگره ملی خلق، اقای خوجین تائو، دبیر کل حزب را برای دور دوم به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد.

 

شورای دولتی

شورای دولتی، درواقع ارگان اجرایی و هیات دولت است که شامل نخست وزیر،معاونان نخست وزیر(۴نفر)،مشاوران عالی شورای دولتی(۵نفر)،دبیرکل شورای دولتی و زوراست.اختیار پیشنهاد اعضای شورای امور دولتی به عهده نخست وزیر است.

شورای امور دولتی در مقابل مجمع ملی خلق و کمیته دایمی آن مسئول است. این شورا در نظام سیاسی چین یک مرجع جمعی است که تصمیمات خود را فقط در جلسات عمومی میگیرد.

دونوع هیأت وجود دارد:هیأتی با حضور همه اعضای شورای دولتی و هیأت دایمی،که مرکب است از نخست وزیر،معاونان نخست وزیر،مشاوران دولتی و دبیرکل.قانون سازمانی شورای امور دولتی در خصوص صلاحیت هریک ازدو هیأت ساکت است.

اگرچه تصمیات باید بطور جمعی گرفته شود،مسئولیت جمعی نیست.هریک از اعضای سثرای دولتی به شخصه مصئول تصمیاتی است که پیشنهاد و از آن دفاع میکند، و به ویژه مسئول اجرای تصمیاتی است که مربوط به حوزه کاری اوست.

مشاور دولتی را نباید با چنین مقامی در شورای دولتی فرانسه اشتباه گرفت. نخست وزیر،مشاوران دولتی را مسئول انجام وظایف و مشاغل مختلفی میکنن که شغل وزارت و وظایف وزیر نیز جزو آنهاست. اگرچه تفاوتی از نظر سلسله مراتب بین وزارتخانه و کنیسیون ها وجود ندارد، بعضی کمیسیون‌ها مهم تر از وزارتخانه ها هستند و رؤسای این کمیسیون ها همزمان معاون نخست وزیر، یا مشاور دولتی نیز هستند.

«گذشته از وزارتخانه ها و کمیسیون ها، نه تنها نهادهای دایمی مثل دفاتر دولتی وجود دارند که بطور مستقیم به شورا وابسته اند و مدیر آنها در سطح معاون وزیر است،نهاد های هماهنگ کننده ‌ای نیز وجود دارند که حسب ضرورت ایجاد و حذف میشوند.

وظایف شورای امور دولتی بنابه اصول عبارت است از: پیشنهاد لوایح قانونی به مجمع ملی خلق و کمیته دایمی آن،اتخاذ تصمیات گونامون،قطعنامه ها و نظارت بر اجرای آنها، مدیریت وزارتخانه ها، مدیریت حکومت های محلی خلق در همه سطوح،عزل و نصب کارمندان اداری، حفظ نظم عمومی و پاسداری از حقوق شهروندان،تدوین و اجرای برنامه های اقتصادی و بودجه دولت و تجدید نظر در تقسیمات کشوری.

نظام سیاسی چین

کنگره ملی خلق(مجلس نمایندگان)

کنگره ملی خلق چین بالاترین رکن قانون گذاری در نظام سیاسی چین محسوب میشود.درحال حاضر وو بانگو ریاست آن را به عهده دارد. کنگره ملی خلق ۲۹۸۸ نفر عضو دارد که برای مدت پنج سال توسط کنگره های محلی انتخاب میشوند.کنگره ملی،سالیانه یک باز اجلاسیه عمومی دارد و در سایر یام سال کمیته دایمی کنگره متشکل از رییس،معاونان و تعدادی از نمایندگان برگزیده کنگره تشکیل جلسه میدهند.

تعداد اعضای کمیته دایمی ۱۷۵ نفر و تعداد معاونان کنگره ملی خلق ۱۵ نفر است. هم‌چنین یک‌ نفر به عنوان دبیرکل مسئولیت امور اجرایی را برعهده دارد.اهم وظایف کنگره بدین شرح است:تدوین و یا اصلاج قانون اساسی،وضع قوانین جدید،تصویب طرح ها و لوایح، تصمیم گیری درمورد جنگ و صلح،انتخاب و عزل رییس جمهور،رئیس کمیسیون نظامی، رئیس دیوان عالی و دادستانی عالی خلق، نخست وزیر و سایر اعضای کابینه.

کنگره ولی خلق دارای نه کمیته تخصصی است که عبارتند از: کمیته اقتصادی و مالی؛کمیته امور قومیت ها؛کمیته حقوقی؛کمیته امور قضایی و داخلی؛کمیته علوم،فرهنگ و بهداشت؛کمیته امور خارجی؛کمیته امور چینی های ماورا بحار؛کمیته محیط زیست و حمایت از منابع؛و کمیته امور کشاورزی و روستایی.

 

کنفرانس مشورتی نظام  سیاسی خلق چین

کنفرانس وسورتی سیاسی خلق چین در دهم ژانویه۱۹۴۶ تاسیس شد و مرکب از نمایندگان حزب کمونیست چین و سایر احزاب غیر کمونیست و شخصیت های برجسته غیر حزبی، سازمان های مردمی و نمایندگان اقایت های قومی و نژادی و هم‌چنین نمایندگان سایر اقشار جامعه چینی است.

درواقع رهبران تمام ادیان اصلی چین در این کنفرانس عضویت دارند. هم‌چنین شخصیت های برجسته از هنگ کنگ، ماکایو و تایوان و نماینده چینی های ماورای بحار، عضو کنفرانس مشورتی سیاسی هستند.

وظیفه اصلی کنفرانس، ارائه مشورت های سیاسی به مقامات، نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری روند دموکراسی درنظام سیاسی چین، جامعه و هم‌چنین مشارکت و تبادل نظر در اداره امور دولتی است. یکی از مهم ترین وظایف کنفرانس،ترویج اتحاد و دموکراسی تحت رهبری حزب کمونیست چین است که به عنوان اصلی محوری برای کنفرانس تعریف و تبیین شده است.

در سال۱۹۵۴ و با تاسیس کنگره ولی خلق به عنوان نهاد قانون گذاری در نظام سیاسی چین، حوزه تکالیف و عملکرد کنفرانس مشورتی سیاسی خلق تغییر کرد و، با انتقال وظیفه قانون گذاری به کنگره ملی خلق،کنفرانس جبهه واحد هموطنان چینی تعریف شد.

در طی یک دوره ده ساله از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۶ مهم ترین اقدامات کنفرانس ایجاد اتحاد میان تمام گروه های قومی و نژادی،ترویج دموکراسی، بسط و گسترش فعالیت های سیاسی و اجتماعی برای خدمت به توسعه ملی بود. دز سال ۱۹۷۸، با ورود چین به دوره جدیدی از اصلاحات اقتصادی و نوسازی، کنفرانس نیز وارد مرجله جدیدی از تحولات شد.

ایجاد اتحاد ملی در سرزمین چین و وحدت و وفاق ملی محور اصلی فعالیت های کنفرانس مشورتی سیاسی شد و کنفرانس در جایگاه جبهه واحد گروه های مختلف سیاسی کشور و اقلیت های مختلف چینی نقش مهمی را عهده دار شد. اقدامات کنفرانس کشورتی سیاسی در دوره فوق و روند تحوالات در کنفرانس در طی ۵۰ ساا گذشته را میتوان در دو عبارت خلاصه کرد: ایجاد وفاق و انحاد ملی و توسعه دموکراسی به رهبری حزب کمونیست چین.

کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین یک کمیته ملی و نُه کمیته محلی دارد کمیته ملی از نمایندگان حزب کمونیست چین و تمام احژاب دموکراتیک ث کقامات برجسته چینی بدون وابستگی حزبی تشکیل میشود.

همچنین نمایندگان سازمانهای مردمی ، اقلیت های قومی و نژادی و بخش های مختلف جامعه، نمایندگان هنگ کنگ، ماکایو ، تایوان و چینی های ماورای بحار و برخی شخصیت تای مدعو نیز عضو کمیته ملی هستند. کمیته ولی، علاوه بر کمیته دایمی کمیته های متعدد ویژه دارد این کمیته ها تحت نظر کمیته دایمی کار میکنند هرکمیته ویژه از یک رئیس و چند معاون و تعدادی اعضا تشکیل میشود

نظام سیاسی چین

دادگاه

سازمان دادگاه های خلق در نظام سیاسی چین مشتمل بر یک تفکیک اساسی بین دو نوع از مراجع است:از یک سو، دیوان عالی خلق و از دیگرسو دادگاه های محلی خلق و دادگاه های اختصاصی. دادگاه های محلی فقط وظیفه حل و فصل دعاوی را دارند. دیوان عالی،افزون بر آن،وظیفه دیگری هم دارد؛این دادگاه موظف به بیان قواعد حقوقی است.

درمورد نظام حقوقی چین بیشتر بداید

دادگاه های محلی خلق سه درجه‌ای اند: ۱) دادگاه های خلق تالی،درسطح نواحی و نواحی خودمختار، شهرهای بدون بخش و بخش های شهری، ۲) دادگاه های خلق متوسط، درسطح  ایالات خودمختار و شهرهای دارای بخش و نیز شهرهایی که زیر نظارت مستقیم دولت مرکزی قرار دارند و دز سطح بینابینی استاندارد قرار دارند و ۳) دادگاه های عالی خلق، درسطح استان ها، مناظق خودمختار و شهرهایی که تحت نظارت مستقیم دولت مرکزی هستند.نظام حقوقی در چین حدود ۲۹۶۰ دادگاه خلق تالی،۳۸۰ دادگاه متوسط و ۳۰ دادگاه عالی وجود دارد.

دادگاه های اختصاصی خلق دادگاه های تخصصی هستند و نه دادگاه استثنایی. از مهمترین آنها میتوان به دادگاه های نظامی و دادگاه های امور دریایی و نیز دادگاه های ویژه امور حمل و نقل با راه آهن اشاره کرد.

دادگاه های نظامی در سطح لشکرها و سایز واحد های سازمانی ارتش آزادی بخش حلق مستقر هستند، اما صلاحیت آنها به تمامی جرایم ارتکابی نظامیان تسری دارد. این دادگاه ‌ها به امور مدنی رسیدگی نمیکنند.

دادگاه های نظامی مشتمل بر دادگاه های نظامی تالی  و دادگاه های در سطح نیروهای ارتش، نیروی دریایی،هوایی و دادگاه نظامی ارتش آزادی بخش خلق هستند. هرسال،حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ پرونده کیفری در این دادگاه ها رسیدگی میشود.

دادگاه های امور دریایی در هشت شهر ساحلی یعنی شانگهای، کوانگ جو، جینگ دائو،تین جین،دالین،وهان،های کو، و شیامن تاسیس شده اند. مرجع پژوهش این دادگاه‌ها، دادگاه عالی محلی است. این دادگاه ها امور دریایی در مفهموم وسیع آن مانند حمل و نقل دریایی، دعوی غرامت ناشی از آلودگی دیا، بهره برداری دریایی و غیر آن رسیدگی میکنند

دادگاه دریایی ممکن است دادگاه های سیاری داشته باشد. درحال حاضر فقط چهار دادگاه سیار آزمایشی وجود دارد؛ به علاوه طرحی برای ایجاد دادگاه های عالی دریایی وجود دارد.

 

تفکیک قوا

براساس قانون اساسی چین، سیستم حکومتی این کشور جمهوری خلق و میتنی بر حاکمیت مطلق حزب کمونیست است این حزب بر ارگان‌های هفت گانه مندرج در قانون اساسی نظارت عالیه دارد.

درنظام سیاسی چین تفکیک کامل قوا وجود ندارد و تعدادی از مقامات دولتی و حزبی عضو کنگره نیز هستند. ارگان های اصلی حکومت در چین به چهار دسته تقسیم میشوند که عبارتند از : نهاد های قانون گذاری ‌ مشورتی شامل:ریاست جمهوری،شورای دولتی و حکومت های محلی،نهاد های قضایی  شامل:دیوان عالی خلق، دادستانی عالی خلق و ارتش.

 

همچنین ببینید

مجیدحریری

مجید حریری

مجید حریری و گفتگو درباره(اف ای تی اف)   به گزارش خبرگزاری مهر، مجیدرضا حریری در گفت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *